اسبب الم شديد ف الاذان وورم امام الاذان

.

2023-03-31
    خروج دم بني م